KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Değerli müşterilerimiz, işbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla (FALEZ KUYUMCULUK) (“Şirket”) tarafından, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Mağazalarımızı ziyaret etmeniz, mağazalarımızdan fiziken veya çevrimiçi satış sitemizden alışveriş yapmanız halinde işlenen kişisel verilerinize ilişkin işbu aydınlatma metni, mağazalarda rahatlıkla okuyabileceğiniz şekilde konumlandırılmıştır.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Mağazalarımızın ziyaretçilerinin

Mağazalarımızdan veya çevrimiçi satış sitemizden alışveriş yapan müşterilerimizin bunlara ek olarak.

Gibi kişisel verileri, mağazalarımızın güvenliğinin sağlanması ve Şirket ile aranızda akdedilen sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yalnızca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel verileriniz

Amaçlarıyla Şirket tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, Şirket’in iş birliği içinde olduğu taraflara, iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurum kuruluşları ve kişilere, ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde ilgili banka ve ödeme kuruluşlarına, uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya idari mercilere aktarılabilecektir. Şirket, kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen taraflarla paylaşıldığı durumlarda, işbu aydınlatma metninde yer alan beyanlara ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun davranılması için gerekli önlemleri almaktadır.

 

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Mağazalarımızdan veya çevrimiçi satış sitemizden alışveriş yapan müşteriler ile Şirket arasında akdedilen sözleşmenin kurulması ve ifasıyla ilgili olarak; Kanun’un 5. maddesinde yer alan, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak, verileriniz fiziki ve elektronik ortamda işlenmektedir. Kişisel verileriniz; mağazalarımızı ziyaretiniz ve gerçekleştirdiğiniz alışveriş sırasında mağazalarda bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla otomatik olarak; alışverişiniz kapsamında doğrudan sizlerden, ilgili formların/sözleşmelerin doldurulması yoluyla ya da mağaza çalışanlarına sözlü olarak iletmeniz şeklinde otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak haklarınız şunlardır:

Veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin başvurularınızı, yazılı olarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda, talepleriniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Başvurunuzda ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunun yer alması ve bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi zorunludur.